Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ) στα πλαίσια της αποτελεσματικής υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης του Νομού ανέπτυξε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), ένα εργαλείο σύγχρονο, δυναμικό και ευέλικτο για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Έτσι το Γ.Σ.Π. αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αναπτυξιακού προγραμματισμού καθώς παρέχει τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή.


Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε στα τέλη του 1995 στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader Ι. Από τότε έχει συσταθεί και αναπτυχθεί μια Βάση Δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία για το Νομό Θεσσαλονίκης (τοπογραφικό υπόβαθρο, οδικό και υδρογραφικό δίκτυο, οικισμοί, τοπωνύμια, χρήσεις γης, όρια ΟΤΑ) από χάρτες κλίμακας 1:50.000. Με το σύστημα αυτό υποστηρίχθηκε η ανάπτυξη σημαντικών εργαλείων αναπτυξιακού χαρακτήρα για το Νομό όπως:

 • μελέτη για την κατάσταση περιβάλλοντος του Νομού
 • έκδοση τουριστικού οδηγού για τον Νομό,
 • ειδική μελέτη για την οικοτουριστική ανάπτυξη στην Επαρχία Λαγκαδά
 • αποτύπωση και εξειδίκευση αναπτυξιακών δεδομένων αγροτικού τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιπλέον το σύστημα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς εφαρμογών όπως:

 • πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός
 • καταγραφή, προστασία και διαχείριση ιδιωτικής, δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας
 • δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, κα)
 • παρακολούθηση και προστασία περιβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων
 • σχεδιασμός και προγραμματισμός χρήσεων γης
 • κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες
 • αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Α.Π.Τ.Α ΙΙ και με βάση τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη ενσωμάτωσης της χωρικής διάστασης στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογών κάθε είδους (αναπτυξιακών, χωροταξικών, προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος), η ΑΝ.Ε.Θ προχώρησε στη δημιουργία συστήματος Τράπεζας ψηφιακών υποβάθρων των οικισμών του Ν. Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωση, διεύρυνση, διαχείριση, και διάθεση ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων σε μορφή Τράπεζας Πληροφοριών για την κάλυψη του συνόλου του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο βαθμός ανάλυσης των δεδομένων περιλαμβάνει τους οικισμούς του Νομού (εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης), από διαγράμματα κλίμακας 1:1000 ή 1:2000. Τα ψηφιακά δεδομένα περιέχουν οικοδομικά και ρυμοτομικά τετράγωνα, ονόματα δρόμων, χρήσεις ανά οικοδομικό τετράγωνο και σημειακές πληροφορίες.


TOMEIΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Παροχή υπηρεσιών


 1. Ψηφιοποίηση χαρτών και σχεδίων
 2. Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων

Εφαρμογές Γ.Σ.Π./Σ.Π.Γ.

 1. Εισαγωγή χαρτογραφικών δεδομένων, διόρθωση, δόμηση τοπολογίας, σύνδεση χαρτών, σύνδεση περιγραφικών πληροφοριών
 2. Παραγωγή θεματικών χαρτών 2D/3D
 3. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
 4. Παραγωγή λογισμικού για διαχείριση Χαρτογραφικών στοιχείων και Βάσεων δεδομένων

Παροχή Πληροφοριών

 1. Ψηφιοποιημένοι χάρτες και πληροφορίες για όλο το Νομού Θεσσαλονίκης (1:50.000/ΓΥΣ)
  • Υψομετρία
  • Όρια Νομού / Επαρχιών / ΟΤΑ
  • Δήμοι / Κοινότητες / Οικισμοί
  • Ακτογραμμές / Λίμνες / Ποτάμια
  • Οδικό Δίκτυο
  • Σημειακά δεδομένα
 2. Στοιχεία / Δεδομένα και Πληροφορίες απο Οργανισμούς/Εταιρίες / Συνδέσμους (ΕΣΥΕ, ΓΕΕ, ΙΓΜΕ, Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Υπ. Εσωτερικών, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, κλπ).
 3. Ψηφιοποιημένοι χάρτες και πληροφορίες για όλους τους δήμους και κοινότητες του Νομού Θεσσαλονίκης (1:1000)
  • Όρια Δήμου ή Κοινότητας
  • Όρια Οικοδομικών τετραγώνων
  • Τοπωνύμια
  • Άξονες δρόμων
  • Χρήσεις οικοδομικών τετραγώνων

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.