Δράσεις CLLD 1/ EKT

 

 


 

Η δράση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση 60 ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 • Η συμβουλευτική αφορά σε 5 ωριαίες ατομικές συνεδρίες με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης σε συνδυασμό και με τις δράσεις του Προγράμματος.
 • Η κατάρτιση περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης για 15 άτομα το καθένα, διάρκειας 150 ωρών (θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης). Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οριζόντια θέματα επιχειρηματικότητας (ίδρυση και λειτουργία ΜΜΕ, νομικό, θεσμικό, φορολογικό πλαίσιο, Οργάνωση και διοίκηση ΜΜΕ, πηγές χρηματοδότησης, κ.α.) και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα που αφορούν στους δυναμικούς τομείς της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, κλπ. Η συγκεκριμενοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και των αντικειμένων κατάρτισης θα προκύψει μετά από αναλυτική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης θα περιλαμβάνει και κατάρτιση σε θέματα καινοτομίας και «φιλοπεριβαλλοντικής» επιχειρηματικότητας .
 • Επιπλέον η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης των εν δυνάμει ωφελούμενων, αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι ή άνεργοι νέοι επιστήμονες που έχουν επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης που θέλουν να δημιουργήσουν, ιδιαίτερα όταν αυτό περιλαμβάνεται στους τομείς ενδιαφέροντος της περιοχής (π.χ. τουρισμός, αγροδιατροφή, κλπ). Επιπλέον μπορεί να είναι εν δυνάμει υποψήφιοι επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ΠΑΑ.

 

 

Η Δράση αφορά στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, σε ανέργους (20 άτομα) που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση κυρίως σε κλάδους προτεραιότητας του Τοπικού Προγράμματος.

 

Η συμβουλευτική θα περιλαμβάνει 10 ατομικές συνεδρίες σε θέματα ανάλυσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αγοράς, ανταγωνιστών, προμηθευτών, κόστος προϊόντων, οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, νομικής μορφής, καταστατικού, εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης λειτουργίας, πηγές χρηματοδότησης, κλπ

 

Για κάθε έναν ωφελούμενο που συμμετέχει στη Δράση θα καταρτίζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης των εν δυνάμει ωφελούμενων, αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι της δράσης συμβουλευτική επιχειρηματικότητας είναι άνεργοι που έχουν αποφασίσει την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης. Δύναται να είναι και ωφελούμενοι της Δράσης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

 

Η Δράση περιλαμβάνει αφορά στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης που δραστηριοποιούνται σε κλάδους προτεραιότητας του Τοπικού Προγράμματος οι οποίες επιθυμούν να αναδιοργανώσουν την επιχείρηση τους με την εισαγωγή καινοτομίας, υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών, συνεργασίας, δικτύωσης, κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, κλπ.

 

Η συμβουλευτική θα αφορά σε 10 επιχειρήσεις και θα περιλαμβάνει 10 ατομικές συνεδρίες σε θέματα όπως διαρθρωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές επιχειρήσεων, πράσινη επιχειρηματικότητα, διαχείριση καινοτομίας (προϊόντος, διαδικασίας, οργανωσιακή, μάρκετιγκν), κλπ

Για κάθε μια επιχείρηση θα καταρτίζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Επίσης η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εν δυνάμει ωφελούμενων (ενημερωτική εκδήλωση, Θεματικά εργαστήρια με φορείς καινοτομίας), αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι της ενέργειας συμβουλευτικής είναι ΜΜΕ επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης που δραστηριοποιούνται σε κλάδους προτεραιότητας του Τοπικού Προγράμματος και επιθυμούν να αναδιοργανώσουν την επιχείρησή τους με την εισαγωγή καινοτομίας, υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών, συνεργασίας, δικτύωσης, κλπ.

 

 

Η Δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ, γυναικείοι συνεταιρισμοί, κλπ).

 

Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια τρεις γυναικείοι συνεταιρισμοί παραδοσιακών προϊόντων και αρκετές ΚΟΙΝΣΕΠ (με αντικείμενο κυρίως προϊόντα διατροφής και είδη περιποίησης φτιαγμένα με αρωματικά φυτά και βότανα της περιοχής), που αποτελούν διέξοδο στο πρόβλημα της ανεργίας των κατοίκων της υπαίθρου. Οι επιχειρήσεις αυτές χρήζουν υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, marketing, σχεδιασμού νέων προϊόντων, ποιότητας, συνεργασίας, δικτύωσης, κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, κλπ.

 

Η συμβουλευτική θα αφορά σε 5 κοινωνικές επιχειρήσεις και θα περιλαμβάνει 15 συνεδρίες για την κάθε επιχείρηση (ατομικές και ομαδικές).

 

Επίσης η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι της ενέργειας συμβουλευτικής είναι κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης όπως ορίζονται στο Ν. 4430/2016.

 

 

Η δράση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων, 60 ανέργων, με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών προσόντων και πιστοποίηση τους, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτησή τους στην τοπική αγορά εργασίας, καθώς η αναβάθμιση των γνώσεων τους, αποτελεί βασική συνιστώσα για την άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων.

 

 • Η συμβουλευτική αφορά σε 5 ωριαίες ατομικές συνεδρίες με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης.
 • Η κατάρτιση περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης για 15 άτομα το καθένα, διάρκειας 250 ωρών (θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης). Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης είναι: Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Εξαγωγικό-Διεθνές Εμπόριο, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά από διαγωνισμό.
 • Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους παρόχους πιστοποίησης φυσικών προσώπων.

 

Επίσης η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης των εν δυνάμει ωφελούμενων, αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που μένουν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης. Προτεραιότητα θα έχουν άτομα που είναι μέλη ευάλωτης ή ειδικής ομάδας πληθυσμού.

 

Τα κριτήρια επιλογής θα εξειδικευθούν (π.χ. επίπεδο σπουδών, σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης, επαγγελματική εμπειρία, κλπ)

 

 

Η Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, για 20 εργαζόμενους επιχειρήσεων, σε θέματα καινοτομίας, νέων τεχνολογιών κλπ και την πιστοποίηση των γνώσεων τους. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση των ωφελουμένων θα γίνει από ανάδοχους και διαπιστευμένους φορείς, που θα επιλεγούν μετά από διαγωνισμό.

 

Επίσης η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εν δυνάμει ωφελούμενων (ενημερωτική εκδήλωση, Θεματικά εργαστήρια με φορείς καινοτομίας), αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι της ενέργειας της κατάρτισης είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων (συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχούμενοι επιχειρηματίες), στις οποίες παρέχεται συμβουλευτική αλλά και εργαζόμενοι άλλων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης

 

 

Η δράση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων για ανέργους (30 άτομα). Σκοπός της δράσης είναι η παροχή γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου.

 

 • Η συμβουλευτική αφορά σε 5 ωριαίες ατομικές συνεδρίες με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης.
 • Η κατάρτιση περιλαμβάνει την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης για 15 άτομα το καθένα, διάρκειας 180 ωρών (θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης). Θέματα της κατάρτισης θα είναι: Βασικές έννοιες της κοινωνικής οικονομίας, ανάπτυξη κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Θεσμικό Πλαίσιο ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων, Οργάνωση & Διοίκηση, Χρηματοδότηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, κλπ) Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά από διαγωνισμό.
 • Τα προγράμματα κατάρτισης θα οδηγούν και σε πιστοποίηση.
 •  

  Επίσης η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης των εν δυνάμει ωφελούμενων, αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

   

  Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι που μένουν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης. Προτεραιότητα θα έχουν άτομα που είναι μέλη ευάλωτης ή ειδικής ομάδας πληθυσμού καθώς και άτομα από ομάδες που έχουν κινητοποιηθεί ήδη για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης.

   

  Τα κριτήρια επιλογής θα εξειδικευθούν (π.χ. σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο σπουδών, κλπ)

 

 

Η Δράση περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης, για την ίδρυση 3 επιχειρήσεων που πρόκειται να συσταθούν από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτη ή ειδική ομάδα πληθυσμού, έχουν αντικείμενο δραστηριότητας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή παρέμβασης και είναι καινοτόμο (προϊόν/υπηρεσία, παραγωγική διαδικασία). Η ενίσχυση αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αμοιβές συμβούλων, δαπάνες προβολής και μισθολογικό κόστος για μια νέα θέση εργασίας.

 

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων θα είναι:

 • Ο/Η υποψήφιος/α να είναι μέλος ευάλωτης ή ειδικής ομάδα πληθυσμού
 • Η υποψήφια επιχείρηση να συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής όπου δραστηριοποιείται.
 • Τα προϊόντα τους να έχουν στοιχεία καινοτομίας (κατά την φάση παραγωγής, διάθεσης, στον τελικό καταναλωτή).
 • Οι μέθοδοι παραγωγής να είναι φιλικές προς το περιβάλλον
 • Η υποψήφια επιχείρηση να έχει χαρακτηριστικά εξωστρέφειας.

 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες πληροφόρησης των εν δυνάμει ωφελούμενων, αλλά και δημοσιότητας της πράξης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της.

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι μέλη ευάλωτης ή ειδικής ομάδας πληθυσμού (π.χ. άτομα με αναπηρίες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, κλπ)

 

 

Η Δράση περιλαμβάνει την αροχή κινήτρων, σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης, για την ίδρυση 2 κοινωνικών επιχειρήσεων που πρόκειται να συσταθούν από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτη ή ειδική ομάδα πληθυσμού και έχουν αντικείμενο δραστηριότητας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή παρέμβασης. Η ενίσχυση αφορά στην κάλυψη διαμόρφωσης χώρου, εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών, αμοιβές συμβούλων, δαπάνες προβολής, μισθολογικό κόστος για μια νέα θέση εργασίας και αναλώσιμα.

 

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κοινωνικών επιχειρήσεων θα είναι:

 • Ο αριθμός των μελών
 • Η πλειονότητα των μελών να είναι μέλη ευάλωτης ή ειδικής ομάδα πληθυσμού
 • Το αντικείμενο δραστηριότητας

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια της κατάρτισης της παρούσας Δράσης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Επιπλέον θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχείρηση με μέλη ευάλωτης ή ειδικής ομάδας πληθυσμού (π.χ. άτομα με αναπηρίες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, κλπ)

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.