Ο.Π.Α.Α.Χ. Δομή Στήριξης

 

 

 

 

Για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου δημιουργήθηκαν οι Δομές Στήριξης, που είναι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς και διασφαλίζουν την άμεση παροχή υπηρεσιών σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής αρμοδιότητάς τους, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.


Η Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. πήρε μέρος σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας για την επιλογή Δομών Στήριξης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Α.Α.Χ) των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και στη συνέχεια επιλέχθηκε για τον ανωτέρω ρόλο με αριθ. πρωτ. 262294/4501/20.06.2002 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.


Δομή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργήσει δίκτυο με μέλη - αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Νομό Θεσσαλονίκης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε. αποτελεί και την αντένα του Νομού.


 

 

Η Δομή Στήριξης αναλαμβάνει να παρέχει:


  1. Υπηρεσίες στήριξης με αποδέκτες (i) τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου υλοποιούνται Ο.Π.Α.Α.Χ. ως δυνητικούς τελικούς αποδέκτες των προγραμμάτων αυτών και (ii) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που τελικώς εγκρίνονται και επιχορηγούνται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ο.Π.Α.Α.Χ. της ίδιας Περιφέρειας (τελικοί αποδέκτες).

  2. Υπηρεσίες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά στην αξιολόγηση των προτάσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, σύνταξη και αποστολή ενημερωτικών εκθέσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.