Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+

 

Η Πρωτοβουλία LEADER+ διαφέρει σε σχέση με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ ως προς την προσέγγιση και το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία σχεδιασμού και τον τρόπο υλοποίησης.


Στο πλαίσιο κατάρτισης του Τοπικού Προγράμματος έγιναν τα εξής :

  • Προσδιορίσθηκε η περιοχή παρέμβασης με βάση τα κριτήρια που έθεσε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ειδικότερα την ορεινότητα, τον αγροτικό χαρακτήρα, την ομοιογένεια από φυσικοοικονομική και κοινωνική άποψη τη συνοχή και την ύπαρξη επαρκούς κρίσιμης μάζας.

  • Για την κατάρτιση του Τοπικού Προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η εκ των "κάτω προς τα άνω προσέγγιση" που συνίστατο σε σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης-διαβούλευσης, γενικών ενημερώσεων εκδηλώσεων όπως αναλύθηκε προηγουμένως, αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε φορείς και ομάδες επαγγελματικών οργανώσεων, "κλαδικές" συναντήσεις, έκδοση σειράς δελτίων τύπου, υποδοχή και ενημέρωση ενδιαφερόμενων στα γραφεία της ΑΝΕΘ ΑΕ, έκδοση αφίσας και διανομή της σε όλη την περιοχή, συνέντευξη τύπου κλπ.

  • Η πρόταση καταρτίσθηκε από την ΑΝΕΘ ΑΕ που είναι πολυμετοχική Ανώνυμη Εταιρία και συνιστά μια οριζόντια εταιρική σχέση στην οποία εκπροσωπείται το σύνολο των φορέων της περιοχής που εμπλέκονται στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και διαθέτει μόνιμο και έμπειρο μηχανισμό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης .

  • Η προτεινόμενη στρατηγική για την υλοποίηση του Προγράμματος έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και σαφή προοπτική βιωσιμότητας καθώς προέκυψε από τη συνολική θεώρηση του χώρου και των χαρακτηριστικών του (πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), των λοιπών προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή και αρθρώνεται γύρω από ένα θέμα συσπείρωσης που είναι χαρακτηριστικό για την ταυτότητα της περιοχής.

  • Σε ότι αφορά στη διατοπική και διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του προτεινόμενου Προγράμματος περιλαμβάνονται 2 δράσεις διατοπικής συνεργασίας που αφορούν στην προώθηση - προβολή του ποιοτικού αγροτικού τουρισμού και των τοπικών προϊόντων ποιότητας, των βασικών δηλαδή συνιστωσών του θέματος συσπείρωσης.

  • Επιπλέον περιλαμβάνονται 3 δράσεις διακρατικής συνεργασίας που αφορούν την ανάδειξη μιας σημαντικής συνιστώσας του τοπικού εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος (θερμαλιστικός τουρισμός) την ανάπτυξη ενός αυθεντικού, υψηλής ποιότητας τουρισμού στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο μέσω του "Δικτύου Ευρωπαϊκών χωριών- Eurovillages+" και την καθιέρωση ενός σήματος τοπικής ποιότητας και τη διαχείριση του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  • Η υλοποίηση των προαναφερθέντων 5 Σχεδίων Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας, η προβλεπόμενη στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2. δράση για τη δικτύωση (cluster) ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία των απαραίτητων δικτυώσεων για την δημιουργία κρίσιμης μάζας και την αναζήτηση της αναγκαίας συμπληρωματικότητας για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+


Συνολικό Κόστος 12.293.975,35 €
Δημόσια Δαπάνη 8.200.000,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π) 5.975.856,47 €
Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 2.224.143,53 €
Ιδία Συμμετοχή 4.093.975,35 €

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.