Θεσμικό πλαίσιο - Νομοθεσία

 

 

Η βασική νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης της Κ.Π. LEADER+ και τα δικαιολογητικά απόδειξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων είναι: • ΚΥΑ 518/350/12.2.2003: "Πλαίσιο εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+"


 • ΥΑ 430/2003: "Λεπτομέρειες εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+"


 • ΚΥΑ 450/2001: "Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2000 - 2006 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους"


 • ΚΥΑ 471/2002: "Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισμού"


 • N.1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α'): "Για την προστασία του περιβάλλοντος"


 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.70/2001: "Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις"


 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1282/2001: Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000


 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1493/1999: Για την Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς


 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1623/2000: Για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς.


 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.884/2001: Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.


 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ αριθ.505: Τροποποίηση της 237792/4596/16-05-03 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 505/2002 για τα καθεστώτα ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006».


 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔ.ΓΡΑΜ 1416/2003: "Δικαιολογητικά απόδειξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων - Λοιπές ειδικές διαδικασίες υλοποίησης των κατηγοριών υποέργων του Ε.Π. -Κ.Π LEADER+"


 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 : Για την «κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών


 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/79 : Περί Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Παραδοσιακών Κτισμάτων.


 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/02 : Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.


(Κατά περίπτωση με τις τροποποιήσεις τους και όπως ισχύουν κάθε φορά)

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.