Γενικά

 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η Πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006).


Η LEADER+ είναι μια Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν παράλληλα τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για τη Γ' Προγραμματική Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία του περιβάλλοντος κλπ).


Επιδίωξη της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και την παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.


Στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Ε.Ε./C139/18.5.2000 εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την αριθ. Ε(2001)3562/19.11.2001 απόφασή της.


Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ επιδιώκει κάτι επιπλέον απ' αυτό που πρόσφεραν οι προηγούμενες εφαρμογές της και εξακολουθούν να δίνουν σήμερα τα υπόλοιπα προγράμματα του Γ' Κ.Π.Σ.


Ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των δικτυώσεων (clusters) και των συνεργασιών. Κατά συνέπεια δίνεται βάρος στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, την κοινή προβολή και προώθηση, τη συνεργασία και τη συλλογική στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και συμπληρωματικότητα των δράσεων.


 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.