Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Χρόνια Πάσχοντες -Εργασία χωρίς διακρίσεις (ΤΟΠΕΚΟ)

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ», συστάθηκε τον Μάιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης: «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: « Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».


ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

 1. Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού – KEK/ Συντονιστής Εταίρος
 2. Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης
 3. Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Θεσσαλονίκης
 4. Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
 5. Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 6. Ζ. Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γνώση Αναπτυξιακή
 7. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγές Βορείου Ελλάδος (ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ)
 8. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη προώθηση στην αγορά εργασίας 100 άνεργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων Πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις αξιοποιώντας ως κύριους μοχλούς υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.


Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης, θα υποστηριχθούν για την ένταξή τους στην απασχόληση και σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κοινωνικής Οικονομίας, προσανατολιζόμενοι σε δυναμικούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.


Επιπλέον, στόχος του Έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης και η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, μέσω της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ανέργων ΕΚΟ και της προώθησης των ίσων ευκαιριών και της άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:


Μέσω της υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής Στήριξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ανέργων που θα συμμετέχουν στη Παρέμβασης αναμένεται:


 • Σαράντα άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
 • Δεκαπέντε άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Τριάντα άτομα για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
 • Δεκαπέντε άτομα για ίδρυση δύο κοινωνικών επιχειρήσεων

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δράση 1: Μελέτη Αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας


Δράση 2: Δικτύωση του Έργου σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο


Δράση 3: Δημιουργία Δικτύου Νέων Επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυση τους


Δράση 4: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση


Δράση 5: Συντονισμός και Διαχείριση Σχεδίου


Δράση 6: Πρόγραμμα κατάρτισης στις βασικές αρχές μηχανογραφημένης λογιστικής


Δράση 7: Πρόγραμμα κατάρτισης στα Συστήματα Διασφάλισης και Ποιότητας


Δράση 8: Πρόγραμμα κατάρτισης στην Οργάνωση και Διοίκηση Αυτοματοποιημένου Γραφείου


Δράση 9: Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Επιχειρηματικότητας 1


Δράση 10: Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Επιχειρηματικότητας 2


Δράση 11: Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας


Δράση 12: Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τηλε-εργασία


Δράση 13: Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για Η/Υ 1


Δράση 14: Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για Η/Υ 2


Δράση 15: Συνοδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για Επαγγελματικά Αγγλικά


Δράση 16: Πληροφόρηση - Συμβουλευτική


 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.