Θεσμικό Πλαίσιο CLLD / LEADER

 

 

 

 

 • ΥΑ 13215/30-11-2017 - «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»,

 • (ΦΕΚ 252/27-01-2021) Παράταση προθεσμιών των ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β' 4268) και 13215/30-11-2017 (Β' 4285) λόγω COVID 19

 • ΚΥΑ 2635/20-9-2017 - Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»,

 • ΥΑ 593/37447/4-4-2017 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020

 • ΚΥΑ 543/34450/3-4-2017 - Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

 • ΥΑ 1065/19-4-2016 - Απόφαση θέσπισης διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»,

 • Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 14661/19-02-2020 : Τροποποίηση της 97907/4-12-2019 : Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

 •  

   

   

 • ΥΑ 13214/30-11-2017 - «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»,

 • ΥΑ 12868/24-7-2018 - Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών,

 • (ΦΕΚ 252/27-01-2021) Παράταση προθεσμιών των ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β' 4268) και 13215/30-11-2017 (Β' 4285) λόγω COVID 19

 • ΚΥΑ 2635/20-9-2017 - Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»,

 • ΥΑ 593/37447/4-4-2017 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020

 • ΚΥΑ 543/34450/3-4-2017 - Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

 • ΚΥΑ 2986/2-12-2016 - Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • ΥΑ 1065/19-4-2016 - Απόφαση θέσπισης διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»,

 • YΑ 4912/120862/5-11-2015 - Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»

 • ΚΥΑ 1746/22-1-2015 - Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων,

 •  

   

   

   

   

   

   

 • ΥΑ 12868/24-7-2018 - Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών,

 • ΚΥΑ 2986/2-12-2016 - Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • ΚΥΑ 414/2354/20-1-2015 - Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς.

 • Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»

 • Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ’’Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Κανονισμός (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

  μέγεθος Γραμματοσειρών

  Διασυνδέσεις - Links

  Χρώματα

  Υπόβαθρο :

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © ΑΝΕΘ 2017

  © 2017 - All Rights by ANETH S.A.