Θεσμικό Πλαίσιο CLLD / LEADER

 

 

 

 

 • ΥΑ 13215/30-11-2017 - «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»,

 • (ΦΕΚ τεύχος Β' 3702/2021) ΥΑ 3053/4-8-2021 - «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Υπομέτρα 19.2 και 19.4» που αφορά την τροποποίηση και αντικατάσταση των υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 (Υπομέτρο 19.2/για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) , 13214/30-11-2017 (Υπομέτρο 19.2/για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και 1547/26-2-2019 υπουργικών αποφάσεων (Υπομέτρο19.4).

 • (ΦΕΚ 252/27-01-2021) Παράταση προθεσμιών των ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β' 4268) και 13215/30-11-2017 (Β' 4285) λόγω COVID 19

 • ΚΥΑ 2635/20-9-2017 - Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»,

 • ΥΑ 593/37447/4-4-2017 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020

 • ΚΥΑ 543/34450/3-4-2017 - Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

 • ΥΑ 1065/19-4-2016 - Απόφαση θέσπισης διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»,

 • Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 14661/19-02-2020 : Τροποποίηση της 97907/4-12-2019 : Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.


 •  

   

   

 • ΥΑ 13214/30-11-2017 - «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»,

 • (ΦΕΚ τεύχος Β' 3702/2021) ΥΑ 3053/4-8-2021 - «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Υπομέτρα 19.2 και 19.4» που αφορά την τροποποίηση και αντικατάσταση των υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 (Υπομέτρο 19.2/για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) , 13214/30-11-2017 (Υπομέτρο 19.2/για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και 1547/26-2-2019 υπουργικών αποφάσεων (Υπομέτρο19.4).

 • ΥΑ 12868/24-7-2018 - Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών,

 • (ΦΕΚ 252/27-01-2021) Παράταση προθεσμιών των ΥΑ 13214/30-11-2017 (Β' 4268) και 13215/30-11-2017 (Β' 4285) λόγω COVID 19

 • ΚΥΑ 2635/20-9-2017 - Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»,

 • ΥΑ 593/37447/4-4-2017 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020

 • ΚΥΑ 543/34450/3-4-2017 - Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

 • ΚΥΑ 2986/2-12-2016 - Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • ΥΑ 1065/19-4-2016 - Απόφαση θέσπισης διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020»,

 • YΑ 4912/120862/5-11-2015 - Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»

 • ΚΥΑ 1746/22-1-2015 - Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων,


 •  

   

   

  Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
  για τη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2


  (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών

   

   

  Παρακάτω μπορείτε να δείτε (και να κατεβάσετε) την με Αρ.Πρωτ. 80293/4-12-2020 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σχετικά έντυπα που αφορούν στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)", για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και τις με Αρ.Πρω. 49982/2-7-2018 Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών. 

   

   

   

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη της ΟΤΔ ΑΝΕΘ.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ΥΑ 12868/24-7-2018 - Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών,

 • ΚΥΑ 2986/2-12-2016 - Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • ΚΥΑ 414/2354/20-1-2015 - Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς.

 • Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»

 • Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ’’Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Κανονισμός (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

  μέγεθος Γραμματοσειρών

  Διασυνδέσεις - Links

  Χρώματα

  Υπόβαθρο :

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © ΑΝΕΘ 2017

  © 2017 - All Rights by ANETH S.A.