CLLD
Ερωτήσεις / Απαντήσεις

 


1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Ερωτήσεις / Απαντήσεις)

 


Ερώτηση (1)
12-3-2019
η ίδρυση τουριστικού γραφείου στη Μηχανιώνα, που θα επικεντρώνεται στην οργάνωση εκδρομών εναλλακτικού ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το Τοπικό Πρόγραμμα;

 

Απάντηση (1) :


η ίδρυση τουριστικού γραφείου στη Μηχανιώνα, που θα επικεντρώνεται στην οργάνωση εκδρομών εναλλακτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο των υπο-δράσεων 19.2.2.3 και 19.2.3.3, με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Κωδικός Υποδράσης Τίτλος Υποδράσης Ποσοστό ενίσχυσης έως Κανονισμός Ειδικοί όροι
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:
• φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
• νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών
• και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα, που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 Μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις // Κεντρική Μακεδονία

 

 

Ερώτηση (2)
26-3-2019
Σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης τριών προσφορών για κόστος άνω των 1000€, τι κάνουμε στις περιπτώσεις που:
1. το μηχάνημα ή το λογισμικό είναι αποκλειστικότητα ενός αντιπροσώπου στην Ελλάδα,
2. ή πρόκειται για εξοπλισμό που εξυπηρετεί αποκλειστικά μία μάρκα οχημάτων (π.χ. Volvo) και υποχρεωτικά
πρέπει να τον προμηθευτούμε από την συγκεκριμένη εταιρία.

 

Απάντηση (2) :


Στο Άρθρο 8: "Αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης" της αναλυτικής 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 8.1: «Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης» αναφέρεται ότι:

«Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε καθαρή αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχους να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ-ΑΝΕΘ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.»

Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, απαιτούνται 3 πρόσφορές στις περιπτώσεις που περιγράφεται στο ερώτημά σας, οι οποίες θα αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα με τον εν λόγο εξοπλισμό. Επιπλέον, στην περίπτωση που η προσφορά που επιλεγεί, δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, απαιτείται και η κατάλληλη τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη επιλογή.

 

 

Ερώτηση (3)
26-3-2019
Η ΔΡΑΣΗ 19.2.3.3 εμπίπτει στον Καν 651/2014. Συνεπώς:
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφο 5.2. (επιλέξιμες δαπάνες), περίπτωση 15 είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για «έργα πρασίνου καθώς και για έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης)». Είναι προφανές και παρακαλώ επιβεβαιώστε πως στην περίπτωση μιας επιχείρησης εστίασης τα έργα πρασίνου και διακόσμησης του περιβάλλοντος χώρου που αποτελεί λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης (π.χ. φυτεύσεις, πέργολες, κτλ.) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό της περίπτωσης 1, της παραγράφου 5.2, του Άρθρου 5, συνεπώς δύναται να αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό άνω του 10% του προϋπολογισμού.
2. Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφο 5.2. (επιλέξιμες δαπάνες), περίπτωση 7 δεν είναι επιλέξιμες (βλέπε Καν 651/2014) οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Ωστόσο είναι λογικό και παρακαλώ επιβεβαιώστε πως είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υποστήριξη στη διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης (project management) σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης στήριξης, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Σημειώνεται πως αυτό ακριβώς ισχύει και σε διάφορες άλλες ΔΡΑΣΕΙΣ του ΕΣΠΑ που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Καν 651/2014.

 

Απάντηση (3) :


1. Στο Άρθρο 5: "Επιλέξιμες δαπάνες" της αναλυτικής 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ και συγκεκριμένα στο σημείο 15 όπου παραθέτονται οι επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3, πέραν των γενικών 1-12, αναφέρεται ως επιλέξιμη δαπάνη: «Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης)», όπου δεν υφίσταται κανένας περιορισμός ως προς το συνολικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης.


Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές πως στην περίπτωση μιας επιχείρησης εστίασης τα έργα πρασίνου και διακόσμησης του περιβάλλοντος χώρου που αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης (π.χ. φυτεύσεις, πέργολες, κτλ.) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό της περίπτωσης 1, της παραγράφου 5.2, του Άρθρου 5 όπου ανήκουν οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.


2. Σχετικά με το 2ο ερώτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ζητήσει διευκρινίσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 και η απάντηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php

 

 

Ερώτηση (4)
1-4-2019
Διαθέτω 300 μελίσσια και παρακαλώ να με ενημερώσετε αν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής μου από το Πρόγραμμα.

 

Απάντηση (4) :


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το Τοπικό Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης», δε δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη πρωτογενή παραγωγή.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ΜΟΝΟ για μεταποιημένα προϊόντα μελιού μέσω των υποδράσεων:
• 19.2.2.2.: «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».
• 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να ανατρέξετε στον οδηγό της πρόσκλησης και στα παραρτήματα της, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή:
http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις ανωτέρω δράσεις.

 

 

Ερώτηση (5)
10-4-2019
Επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί στις 13/04/2017 με δραστηριότητα 10.85.11, και εδρεύει στη Νεοχωρούδα κατά τη χρήση 2017 έχει ζημιές. Επιπλέον σημειώνεται ότι και το έτος 2018 αν και δεν έχουν υποβληθεί τα φορολογικά έντυπα φαίνεται να έχει κλείσει με ζημιές. Η επιχείρηση (φορέας επένδυσης) είναι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και έχει 2 συνδεδεμένες επιχειρήσεις μία ατομική και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ(στον κλάδο εστίασης). Σημειώνεται ότι διατηρεί το μέγεθος της πολύ μικρής επιχείρησης από τα στοιχεία του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με το προσωπικό των 3 εταιρειών. Σημειώνεται ότι η ατομική επιχείρηση (συνδεδεμένη) έχει κέρδη τα προηγούμενα έτη. Το προτεινόμενο σχέδιο αφορά σε επέκταση δυναμικότητας και κατ΄ επέκταση το έργο κατατάσσεται στη δράση 19.2.3.4.
Υπάρχει η δυνατότητα να καταταχθεί το έργο στο άρθρο 22 ώστε να επιχορηγηθεί με ποσοστό 65% και να μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες ΑΠΕ, ως νεοσύστατη (λειτουργία κάτω της πενταετίας) και μη ύπαρξη διανομής κερδών (ζημίες τα έτη που λειτουργεί σύμφωνα με το φορολογικά έντυπα) . Σύμφωνα με τον οδηγό επιλεξιμότητας φαίνεται να πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, χωρίς όμως να γίνεται μνεία αν υπάρχει κάποιο κώλυμα με την ύπαρξη τυχόν συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

 

Απάντηση (5) :


Προκειμένου η εταιρεία που εδρεύει στη Νεοχωρούδα και έχει Κωδικό δραστηριότητας 10.85.11: «Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα», να πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ώστε να ενισχυθεί με 65% προκειμένου να επεκταθεί, θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

1. η επιχείρηση να είναι μη εισηγμένη μικρή ή πολύ μικρή και να λειτουργεί ως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
2. τα όσα αναφέρονται στο με Αριθ.Πρωτ. 3817/14-1-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν.651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, στα ηλεκτρονικά αρχεία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος και συγκεκριμένα στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/idiotika/1h_prok/a05_Dieykriniseis.pdf

 

 

Ερώτηση (6)
8-4-2019

1. Σύμφωνα με την προκήρυξη στα πλαίσια του ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία (3) έτη για ΜΜΕ, από την τελική του πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ένα ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε επιστρέφεται, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Ειδικά αναφέρεται ότι για τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει κατ’ έτος μετά την τελική πληρωμή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 20% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ότι αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Επίσης σε ότι αφορά τη μεταποίηση θα πρέπει κατ’ έτος μετά την τελική πληρωμή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 30% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ότι αφορά την ποσότητα της μεταποιήσιμης πρώτης ύλης. Ωστόσο για τις περιπτώσεις επενδύσεων στο τομέα των υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες σχεδιασμού, υπηρεσίες φωτογράφισης, υπηρεσίες ιατρικής, κ.λπ.) – εμπορίου (π.χ. λιανικό εμπόριο έργων τέχνης, ενδυμάτων, βιβλίων) – μικρών βιοτεχνιών (κατασκευή επίπλων, έργων τέχνης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού) ποιο θα είναι το ποσοτικό κριτήριο που θα ελέγχεται;


2. Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης βιωσιμότητας υπάρχουν καθορισμένοι δείκτες ή άλλα κριτήρια που να σχετίζονται με την αναμενόμενη κερδοφορία της επιχείρησης; Δηλαδή το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα πρέπει το επιχειρηματικό σχέδιο να δείχνει κερδοφορία και σε τι ποσοστό ή αν μπορεί να εγκριθεί και ένα επενδυτικό σχέδιο με ζημίες κατά τα πρώτα 3 έτη λειτουργία και ελαφρά κερδοφορία τα επόμενα 2 έτη;


 

Απάντηση (6) :


1. Στο Άρθρο 21: "Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων" της αναλυτικής 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ αναφέρει:
«Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία (3) έτη για ΜΜΕ, από την τελική του πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ένα ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε επιστρέφεται, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει καταβληθεί, και απορρέει από τον ακόλουθο τύπο:
(α-β)/100 * γ/ 3 έτη Χ Δημόσια Δαπάνη.
Όπου:
α: η βαθμολογία του κριτηρίου κατά την αξιολόγηση,
β: η νέα βαθμολογία του κριτηρίου σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου και
γ: ο αριθμός των ετών από την τελική πληρωμή
Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο επιλογής που ελέγχεται και η προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται αθροιστικά.»

Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές πως ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις (και αναφέρονται στο ανωτέρω Άρθρο), για 3 έτη, από την τελική πληρωμή, ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ανωτέρω και ΜΟΝΟ για τις πράξεις που αφορούν αποκλειστικά τουριστικά καταλύματα ή μεταποίηση θα πρέπει να επιτύχουν το 20% και 30% αντίστοιχα του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

2. Η ύπαρξη μελέτης βιωσιμότητας αποτελεί το 2ο Κριτήριο επιλεξιμότητας της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος. Στο Κεφάλαιο 2 του Οδηγού της Πρόσκλησης όπου δίνονται οδηγίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των πράξεων, αναφέρει για το Κριτήριο 2 ότι εξετάζεται η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας, κλπ και δε γίνεται αναφορά σε καθορισμένους δείκτες ή άλλα κριτήρια που να σχετίζονται με την κερδοφορία της επιχείρησης (Βλ. αναλυτικά στον οδηγό). Σε κάθε περίπτωση σκοπός της μελέτης βιωσιμότητας είναι να καταδειχτεί η βιωσιμότητα της επένδυσης με τη χρήση κατά το δυνατόν ορθών και ρεαλιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές πώλησης, τα διάφορα έξοδα, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κλπ., προκειμένου η επένδυση να έχει διάρκεια και να έχει ταμειακές ροές προκειμένου να καταστεί κερδοφόρα στο μέλλον.

 

 

Ερώτηση (7)
8-4-2019
1. Ατομική επιχείρηση εστίασης η οποία ιδρύθηκε το 2015 η χρηματοδότηση επένδυσης εκσυγχρονισμού στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.3.3 της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD ενισχύεται με 55% ή 65%.
2. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης στήριξης με συνέταιρο και τη σύσταση ΟΕ προκειμένου να ιδρύσουμε νέο τουριστικού κατάλυμα, το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 55% ή 65% ;

 

Απάντηση (7) :


Με βάση το Παράρτημα Ι, της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1.php, το ποσοστό χρηματοδότησης των ανωτέρω επενδύσεων, στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.3.3., εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό και για της συγκεκριμένη υποδράση αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός Υποδράσης Τίτλος Υποδράσης Ποσοστό ενίσχυσης έως Κανονισμός Ειδικοί όροι
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 Μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Κεντρική Μακεδονία // Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά έγραφα της ΕΥΚΕ και συγκεκριμένα:
1. στο με Αριθ.Πρωτ. 3817/14-1-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν.651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22
2. στο με Αριθ.Πρωτ. 39045/5-4-2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν.651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 14

τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, στα ηλεκτρονικά αρχεία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος και συγκεκριμένα στη διαδρομή:
http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/idiotika/1h_prok/a05_Dieykriniseis.pdf

 

 

Ερώτηση (8)
8-4-2019
Επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί από γυναίκα, χωρίς προηγούμενη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, που θα υποβάλλει πρόταση ως υπό σύσταση επιχείρηση στο τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα αφορά στην εκμίσθωση υφιστάμενου ακινήτου στην περιοχή Ασπροβάλτας, στην καθ' ύψος επέκταση του κατά ένα όροφο και στην ολική ανακαίνιση του, στην αλλαγή χρήσης σε τουριστική υποδομή και στη διαμόρφωση 6-9 ενοικιαζόμενων δωματίων / studio σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.3 της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD και ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες; ;

 

Απάντηση (8) :


Το ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο με βάση τα όσα αναφέρονται δύναται να είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο των παρακάτω υποδράσεων:

Κωδικός Υποδράσης Τίτλος Υποδράσης Ποσοστό ενίσχυσης έως Κανονισμός Ειδικοί όροι
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:
• φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
• νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών
• και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα,
που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 Μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Κεντρική Μακεδονία // Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ο υποψήφιος δικαιούχος με βάση τα ανωτέρω και αφού λάβει υπόψη του τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε δράσης που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, προκειμένου να ελέγξει σε ποια δράση δύναται να υποβάλλει αίτηση στήριξης και αν και εφόσον δύναται να επιλέξει και την ανωτέρω δράση.


Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ», όπως ισχύει κάθε φορά (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php , αρχείο που ενημερώνεται συνεχώς και αφορά στο θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης).

 

 

Ερώτηση (9)
10-4-2019
Ατομική επιχείρηση (γυναίκα 50 ετών, 3 διαχ.χρήσεις) με 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Βρασνά, θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και να προσθέσει άλλα 10 δωμάτια σε διπλανό ανεξάρτητο οίκημα στο υφιστάμενο οικόπεδο υποβάλλοντας αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.3. της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος CLLD. Η νέα οικοδομική άδεια έχει παράταση έως 15/7/2019.
1. Υπάρχει συσχέτιση /περιορισμός/αποκλεισμός δαπανών για το υφιστάμενο και το νέο κτίριο;
2. Η επερχόμενη λήξη της άδειας περιορίζει την ένταξη δαπανών κτιριακών επεμβάσεων στη δράση;

 

Απάντηση (9) :


1. Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος δεν περιγράφεται κάποια συσχέτιση /περιορισμός/ αποκλεισμός που να αφορά στις δαπάνες που προβλέπονται στην αίτηση στήριξης για κάθε ένα από τα δύο κτίρια (υφιστάμενο και νέο) που περιγράφονται στο ερώτημα.
Οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οι όποιοι περιορισμοί ισχύουν επί των επιλέξιμων δαπανών, αναφέρονται αναλυτικά στο κεφ.5.2 του Άρθρου 5 της 1η Πρόσκλησης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1.php.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η επερχόμενη λήξη της άδειας, δε περιορίζει την ένταξη των κτιριακών δαπανών της αίτησης στήριξης καθώς η οικοδομική άδεια, δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης αλλά αποτελεί στοιχείο ωριμότητας και η ύπαρξή της λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση του 24ου Κριτηρίου Επιλογής. Επίσης, η οικοδομική άδεια θα πρέπει να είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ενταγμένου έργου προκειμένου να δύναται ο δικαιούχος να αιτηθεί την πληρωμή των δαπανών του.

 

 

Ερώτηση (10)
11-4-2019
Σύμφωνα με τον οδηγό επιλεξιμότητας-επιλογής, η άδεια δόμησης αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. Ταυτόχρονα οι δαπάνες για τις αμοιβές των μηχανικών είναι επιλέξιμες.
Έχουμε πληροφορηθεί ότι εάν η άδεια υποβληθεί εντός της διορίας της ηλεκτρονικής υποβολής, τότε οι αμοιβές των μηχανικών δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Εάν όμως η άδεια υποβληθεί μετά, τότε χάνονται οι βαθμοί του κριτηρίου. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να εντάξουμε τις αμοιβές των μηχανικών στις δαπάνες του έργου είναι να υποβάλουμε την άδεια μετά την λήξη της διορίας, χάνοντας όμως έτσι τους βαθμούς του αντίστοιχου κριτηρίου.
Ισχύουν όλα τα παραπάνω;

 

Απάντηση (10) :


Στο Άρθρο 5: "Δαπάνες" της αναλυτικής 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ και συγκεκριμένα στο στο κεφάλαιο 5.1 "Επιλεξιμότητα δαπανών", αναφέρει πως οι Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες:

1. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος, για χρήση των Καν 1305/2013 και 1407/2013, δηλαδή στις περιπτώσεις των υποδράσεων εκτός των 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5.
2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση του Καν. 651/2014, δηλαδή στις περιπτώσεις των υποδράσεων 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5.

Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές πως οι αμοιβές των μηχανικών για την έκδοση άδειας δόμησης, ως Γενικές Δαπάνες, αποτελούν ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση του Καν. (ΕΕ) 651/2014, δηλαδή ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις των υποδράσεων 19.2.3.3, 19.2.3.4 & 19.2.3.5.

Σε όλες τις λοιπές υποδράσεις της πρόσκλησης, όπου γίνεται χρήση των λοιπών Κανονισμών, η επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών ξεκινάει από την ημερομηνία 21/12/2016, δηλαδή την ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

 

 

Ερώτηση (11)
21-3-2019
1. Θα πρέπει να επιλέξω αν η πρόταση χρηματοδότησης αφορά το μεταποιητικό κομμάτι ή την παροχή υπηρεσιών ή μπορώ να υποβάλλω πρόταση και για τα δύο σκέλη; Ο λόγος είναι ότι υπάρχει τόσο μεταποιητική δραστηριότητα όσο και παροχή υπηρεσιών τεχνικού κι επιστημονικού χαρακτήρα

2. Οι παρακάτω επισυναπτόμενοι (σε μορφή υπολογιστικού φύλλου excel) ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (CLLD2), λαμβάνοντας υπόψη τη δράση του προγράμματος αλλά και το αντικείμενο της υπό σύστασης επιχείρηση;

3. Στο εταιρικό σχήμα, μπορούν να συμμετέχουν κατά αποκλειστικότητα μόνο ιδιώτες ή και εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα (δημόσιος υπάλληλος);

 

Απάντηση (11) :


1. Η απάντηση στο ερώτημα σας αυτό δίνεται ως απάντηση στο ερώτημα (8) στο έγγραφο με αρ. πρ. 1857/7-3-2019 της ΕΥΕ ΠΑΑ το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, αρχείο "Διευκρινίσεις", στη διαδρομή http://aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD2/idiotika/1h_prok/a05_Dieykriniseis.pdf


2. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ του συγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά ανά Υποδράση στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ στη διαδρομή http://aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD2/prosk_c2_i1.php.


3. Στην αναλυτική πρόσκληση, στο άρθρο 3 "Δικαιούχοι", «αρχείο 0_Πρόσκληση_19_2_CLLD2_ΕΥΚΕ 2 2019 ΕΥΚΕ_ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.docx» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ, αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου σε ΝΠΔΔ και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα «να διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα».

 

 

Ερώτηση (12)
23-4-2019
1. Η ιδιωτική συμμετοχή τεκμηριώνεται με ημερήσιο υπόλοιπο ή με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο;

2. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία μπορεί να τεκμηριώνεται με ιστοσελίδα με προδιαγραφές ΑΜΕΑ;

3. Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι για είσπραξη χρημάτων ή αρκεί και για κάθε νόμιμη χρήση;

 

Απάντηση (12) :


1. Στο Κεφάλαιο 2: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» του Παραρτήματος 5: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής» της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, και συγκεκριμένα στο Κριτήριο 24 που αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή αναφέρει ότι:

«Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, μπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο».

Επίσης, στο Παράρτημα 6: «Πίνακας Δικαιολογητικών της Πρόσκλησης», στο σημείο 16 αναφέρει στα δικαιολογητικά κάλυψης Ιδιωτικής Συμμετοχής:

«Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή Έγκριση δανείου ή Βεβαίωση καταθέσεων Τραπεζικού Ιδρύματος, Χαρτοφυλάκιο κτλ. ή/και συνδυασμό τους. Άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια εκτός από τις βεβαιώσεις καταθέσεων, ύπαρξη μετοχών, τίτλων κ.α., αποτελεί και η έγκριση δανείου».

Κατά συνέπεια και με βάση τα ανωτέρω, η ιδιωτική συμμετοχή τεκμηριώνεται και με ημερήσιο υπόλοιπο καθώς δε γίνεται καμιά αναφορά σε μέσο μηνιαίο υπόλοιπο. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, απαιτείται να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.


2. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, για κάθε μορφή επένδυσης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 13: «Οδηγίες για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»», όπου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ.


3. Η φορολογική ενημερότητα δεν απαιτείται κατά τη φάση υποβολής αίτησης στήριξης παρά μόνο στις περιπτώσεις χρήσης των Καν. ΕΕ 651/2014, και με βάση τα όσα αναφέρονται στο σημείο 35, του Παραρτήματος 6: «Πίνακας Δικαιολογητικών της Πρόσκλησης», θα πρέπει από αυτήν να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

 

 

Ερώτηση (13)
25-4-2019
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στη δράση «Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης»

 

Απάντηση (13) :


Το Κεφάλαιο 3: «ΥΠΟΔΡΑΣΕΙς ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» του Παραρτήματος 5: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής» της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php , περιέχει αναλυτική περιγραφή της δράσης για τη μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης ανά υποδράση αυτής.

Συγκεκριμένα αναφέρεται για την κάθε Υποδράση αναλυτική περιγραφή της υποδράσης, δικαιούχοι, ποσοστό επιχορήγησης, κριτήρια επιλογής, κλπ

 

 

Ερώτηση (14)
26-3-2019
Ενδιαφερόμενη (γυναίκα) έχει υφιστάμενη επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων και θα ήθελε να την ανακαινίσει και συγχρόνως να αναγείρει νέο κτίριο ενοικιαζομένων δωματίων σε άλλο όμως οικόπεδο.

Μπορεί η ενδιαφερόμενη να υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης και για τις δύο επενδύσεις;

 

Απάντηση (14) :


Στο Άρθρο 7 της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1.php, και συγκεκριμένα στη 40 σελίδα αναφέρει ότι:
«Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υπο-δράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 2020.

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υπο-δράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014 – 2020.

Επισήμανση: δεν θεωρείται διαφορετική υπο-δράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας υπο-δράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της υπο-δράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)).»

Κατά συνέπεια και με βάση τα ανωτέρω, η υποψήφια δικαιούχος ΔΕΝ μπορεί να υποβάλει ενιαία αίτηση στήριξης και για τις δύο επενδύσεις στο πλαίσιο της ίδιας υποδράσης.

 

 

Ερώτηση (15)
23-4-2019
Σχετικά με την προκήρυξη LEADER, όσον αφορά τους Δασικούς Συνεταιρισμούς ως δυνητικούς δικαιούχους, υπάρχει ο Ν, 4423/2016 που τους υποχρεώνει να λειτουργούν με τουλάχιστο 25 μέλη(Οι ΔΑΣ οφείλουν να συμμορφωθούν με την ως άνω απαίτηση έως 27/09/2019).
Δεδομένου ότι υπάρχουν ΔΑΣ με λιγότερα μέλη την παρούσα χρονική στιγμή, με βάση την Πρόσκληση είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.6.2 και μπορούν να υποβάλλουν πρόταση, υπάρχει όμως σοβαρό ενδεχόμενο μετά τις 27/09/2019 να έχουν μεταβάλλει την σύνθεση τους (συγχώνευση, απορρόφηση κλπ.) Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα; Θα μπορούσε ένας υπο σύσταση ΔΑΣ να υποβάλλει πρόταση;

 

Απάντηση (15) :


Σύμφωνα με τον Ν 4423/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4483/2017 και παρατάθηκε από την Υ.Α. 168592/1442/2018 οι ΔΑΣΕ μέχρι τις 27.9.2019 θα πρέπει πέραν της συμμόρφωσης με τις επιταγές των λοιπών άρθρων του Ν. 4423/2016, να μεριμνήσουν για τα κάτωθι:

1. Για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών.

2. Για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλον δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.

3. Για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, ΔΑ.Σ.Ε. που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους εντός της προθεσμίας λύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

4. Για την εγγραφή τους, εφόσον στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

Κατά συνέπεια και με βάση τα ανωτέρω, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.6.2, είτε ως υφιστάμενος ΔΑΣΕ είτε υπό σύσταση, λαμβάνοντας υπόψη του τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υποδράσης που περιγράφονται αναλυτικά, στον οδηγό της Πρόσκλησης.

 

 

Ερώτηση (16)
6-5-2019
Που πρέπει να απευθυνθώ για την επιδότηση καινούργιων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στα Νέα Βρασνά και ποιες οι προϋποθέσεις;

 

Απάντηση (16) :


Το ανωτέρω επενδυτικό ενδιαφέρον δύναται να είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο των παρακάτω υποδράσεων:

Υποδράση Τίτλος Υποδράσης Ποσοστό ενίσχυσης έως Κανονισμός Ειδικοί όροι
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 65% Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:

• φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
• νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών
• και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα, που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 Μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 Κεντρική Μακεδονία // Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ο υποψήφιος δικαιούχος με βάση τα ανωτέρω και αφού λάβει υπόψη του τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε δράσης που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, προκειμένου να ελέγξει σε ποια δράση δύναται να υποβάλλει αίτηση στήριξης και αν και εφόσον δύναται, να επιλέξει και την αντίστοιχη δράση.


Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ», όπως ισχύει κάθε φορά (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, αρχείο που ενημερώνεται συνεχώς και αφορά στο θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης).

 

 

Ερώτηση (17)
6-5-2019
Τα οικονομικά στοιχεία στη μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να καλύπτουν την τριετία 2015-2017 ή την τριετία 2016-2018 ώστε να γίνουν οι προβλέψεις; Εφόσον η πρόσκληση έχει γίνει εντός του 2019 οι τρεις προηγούμενες χρήσεις περιλαμβάνουν και το 2018 καθώς όμως οι οικονομικές καταστάσεις στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, ποια τριετία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη βιωσιμότητας;

 

Απάντηση (17) :


Η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της μελέτης βιωσιμότητας εξετάζεται μέσω των οικονομικών στοιχείων που παρατίθενται στους πίνακες του Υποδείγματος του Παραρτήματος 8, της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται κατά το δυνατόν περισσότερο.


Κατά συνέπεια, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις, τα έσοδα, την ανάλυση κόστους α’ και βοηθητικών υλών, τις δαπάνες και τα αποτελέσματα χρήσης, για την προ επένδυση περίοδο στην περίπτωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, θα πρέπει να αφορούν τις (3) τρεις πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης (υποβεβλημένα φορολογικά στοιχεία), προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητάς τους.

 

 

Ερώτηση (18)
10-5-2019
1. Σε περίπτωση βιομηχανικών κτιρίων (π.χ. σε κτίριο με χρήση μονάδα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς) που έχουν και πατάρι, εκτός από το WC ΑΜΕΑ που πρέπει να βάλουμε στο ισόγειο, θα πρέπει να βάλουμε και στο πατάρι? Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης γραφείων και διαδρόμου στο πατάρι πρέπει να βάλουμε κάποιο αναβατόρια για κατακόρυφη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο πατάρι;

2. Μπορεί να γίνει μια επένδυση (σε περίπτωση νέας επιχείρησης που πρόκειται να συσταθεί) σε οικόπεδο που αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης και σε οικόπεδο το οποίο μισθώνεται από την επιχείρηση ταυτόχρονα? Ή πρέπει η επένδυση να γίνει αποκλειστικά σε οικόπεδο που ή είναι στην ιδιοκτησία της επιχείρησης ή μισθώνεται από την επιχείρηση;

 

Απάντηση (18) :


1. Τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α' 79) (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων και το οποίο στην παράγραφο 4, αναφέρει:
«Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα»

Κατά συνέπεια, και με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές πως ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα όσα ορίζει η εθνική νομοθεσία σχετικά με τις «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.


2. Η επένδυση που πρόκειται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, θα πρέπει να γίνει σε ένα αυτοτελές και ενιαίο οικόπεδο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει συνένωση των δύο οικοπέδων γεγονός η οποία όμως προϋποθέτει και την ύπαρξη κοινού ιδιοκτήτη.

 

 

Ερώτηση (19)
15-5-2019
1. Το Βιομηχανικό Πάρκο της Περιοχής Ωραιοκάστρου ανήκει στις επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης;

 

Απάντηση (19) :


1. Το Άρθρο 1.1 «Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης», της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης», αναφέρει για τη Δ.Κ. Ωραιοκάστρου ότι το τοπικό πρόγραμμα έχει εφαρμογή μόνο στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Κατά συνέπεια, αν το βιομηχανικό πάρκο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου, τότε αποτελεί επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης.

Για την σαφέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να μας αποστείλετε τις ακριβείς συντεταγμένες του οικοπέδου όπου πρόκειται να γίνει η επένδυση σας, προκειμένου να ελεγχθούν από το γραφείο μηχανοργάνωσης και GIS της εταιρίας μας.

 

 

Ερώτηση (20)
15-5-2019
Στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης, στα γενικά στοιχεία δικαιούχου, ζητείται περιγραφή κύριας δραστηριότητας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Παρακαλώ ενημερώστε με ποιον φορέα εννοείται.

 

Απάντηση (20) :


Στο Παράρτημα 1: «Υπόδειγμα της αίτησης στήριξης», της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης», στο Κεφάλαιο 1: «Γενικά στοιχεία δικαιούχου», υπάρχει το πεδίο «Κύρια δραστηριότητα Ερευνητικού Φορέα», για τις περιπτώσεις των υποδράσεων, που δικαιούχος δύναται να είναι και ο Ερευνητικός φορέας.

Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις αυτές, συμπληρώνεται η κύρια δραστηριότητα του Ερευνητικού φορέα.

 

 

Ερώτηση (21)
15-5-2019
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε τους ανθρωπομήνες στον πίνακα του κόστους προσωπικού στη μελέτη βιωσιμότητας;

 

Απάντηση (21) :


Κατά τον τρόπο υπολογισμού των ανθρωπομηνών, στον πίνακα: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Παραρτήματος 8: «Μελέτη βιωσιμότητας», θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διευκρινίσεις που δίνονται για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης των εργαζομένων στο Κεφάλαιο 5 του ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Συγκεκριμένα, στη 2η παράγραφο του Κριτήριο 22: «Αύξηση των θέσεων απασχόλησης» (σελίδα 90), αναφέρει ότι:

«Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης».

 

 

Ερώτηση (22)
23-5-2019
Το «Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων», που εκδίδεται από το Ελληνικό κτηματολόγιο των κατά τόπους κτηματολογικών γραφείων των δήμων, καλύπτει την απαίτηση του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης»;

 

Απάντηση (22) :


Σύμφωνα με το Παράρτημα 5: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php και ειδικότερα αναφορικά με την πλήρωση του Κριτηρίου επιλεξιμότητας 4, εξετάζονται:
«η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης με βάση τα αποδεικτικά κατοχής.

 • Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15), έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.
  Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, εννέα (9) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
  Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο τοπικό πρόγραμμα, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου.
  Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει:
  • από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης
  • ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης
  • ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγει η επιχείρηση.»
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι το «Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων» καλύπτει την απαίτηση του Τοπικού Προγράμματος με βάση τα αναφερόμενα στην 1η Πρόσκληση, καθώς περιέχει τις αιτούμενες ενότητες της κυριότητας του ακινήτου και των εγγραπτέων δικαιωμάτων του Κτηματολογικού Φύλλου ενός ακινήτου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους. Το πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: κυριότητας, μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.

Όμως, βάσει των όσων αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό επισημαίνουμε τα κάτωθι:
 1. το πιστοποιητικό δεν έχει μαρκαρισμένα όλα τα πεδία των κτηματολογικών εγγραφών, παρά μόνο τις εμπράγματες ασφάλειες και κατασχέσεις και δε συνοδεύεται με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό από το εκάστοτε Κτηματολογικό Γραφείο. Προς πλήρωση των όρων του κριτηρίου 4 είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα έγγραφα.
 2. το εν λόγω πιστοποιητικό έχει εκδοθεί για τραπεζική χρήση ενώ είναι απαραίτητη η αναφορά της χρήσης του για την αίτηση στήριξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

 

Ερώτηση (23)
13-5-2019
 1. Στις περιπτώσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων που υπάγονται στην υποδράση 19.2.3.3 (651/2014), τα συστήματα ποιότητας είναι επιλέξιμες δαπάνες. Στον πίνακα μοριοδότησης όμως δεν συμπεριλαμβάνονται κάπου τα συστήματα ποιότητας. Η ερώτηση μου είναι αν τα συστήματα ποιότητας δεν παίρνουν καθόλου μόρια ή συμπεριλαμβάνονται στα συστήματα διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (σημείο 17, σελ. 50 του οδηγού επιλεξιμότητας - επιλογής).

 2. Για τις δράσεις που υπάγονται στον κανονισμό 651/2014, οι δαπάνες προβολής και προώθησης δεν είναι επιλέξιμες. Στον πίνακα μοριοδότησης όμως, για παράδειγμα στη δράση 19.2.3.3, δίνει μόρια για την πρόβλεψη δράσεων προβολής. Αν στη πρόταση μας δεν βάλουμε δαπάνες για προβολή – προώθηση, αλλά τεκμηριώσουμε στην έκθεση – ανάπτυξη της πρότασης ότι η επιχείρηση θα λάβει κάποια μέτρα για προβολή, τότε παίρνουμε τα 8 αυτά μόρια ή όχι;

 3. Σε περίπτωση προσφοράς π.χ. συστήματος ασφαλείας, όπου ο καταστηματάρχης δίνει 1 προσφορά που αναλύει κάθε προϊόν που συμπεριλαμβάνεται στο σύστημαασφαλείας ξεχωριστά (κάμερα, σκληρός δίσκος, κτλ), όπου το κάθε προϊόν (κάμερα, σκληρός δίσκος, κτλ), έχει μοναδιαία τιμή κάτω από 1000 ευρώ και στο σύνολό τους ομοειδή προϊόντα έχουν τιμή κάτω από 5000 ευρώ, αλλά συνολικά όλα τα προϊόντα (δηλαδή όλο το σύστημα ασφαλείας) κάνει πάνω από 1000 ευρώ, χρειαζόμαστε 3 προσφορές θεωρώντας ότι το σύστημα ασφαλείας είναι 1; Ή χρειαζόμαστε 1 προσφορά εφόσον το κάθε προϊόν ξεχωριστά που συμπεριλαμβάνεται στην ίδια προσφορά (όλες οι κάμερες μαζί ή όλη η εγκατάσταση του συστήματος) κοστίζουν κάτω από 5000 ευρώ; Για να γίνει πιο κατανοητό σας επισυνάπτω και ένα παράδειγμα τέτοιας προσφοράς, όπου φαίνεται ξεκάθαρα πως το άθροισμα των τεμαχίων από κάθε είδος είναι κάτω από 5000 ευρώ (209, 550, 66, 84,…) αλλά η τελική τιμή σαν σύνολο είναι πάνω από 1000 ευρώ (1455).

 4. Στον προϋπολογισμό των κτιριακών μπορούμε να προσθέσουμε έξτρα σειρές με τιμή μονάδας η οποία θα προκύπτει από προσφορά που θα έχουμε πάρει; Για παράδειγμα στη κατηγορία σκυροδέματα, αναφέρεται μόνο το σκυρόδεμα κατηγορίας 20/25. Πλέον στις κατασκευές από σκυρόδεμα χρησιμοποιείτε κυρίως σκυρόδεμα κατηγορίας 25/30. Μπορούμε να προσθέσουμε άλλη σειρά από κάτω, αφού έχουμε πάρει προσφορά που να αποδεικνύεται η τιμή μονάδας που έχουμε βάλει στο αντίστοιχο κελί στον πίνακα;

 5. Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεων που υπάγονται στον κανονισμό 651/2014 και θέλουν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή με δάνειο, για την απόδειξη της κάλυψης ίδιας συμμετοχής, αρκεί η προέγκριση δανείου (ώστε να μην απορριφθεί η πρόταση λόγω χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση έγκρισης δανείου);

 6. Σε περίπτωση τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούμε να δικαιολογήσουμε δαπάνες για προσωπικό που θα δουλεύει στην επιχείρηση μετά την έναρξη λειτουργίας της; (προκειμένου να πάρουμε τα μόρια για τις θέσεις εργασίας;)

 

Απάντηση (23) :


 1. Το Κεφάλαιο 5.2.1: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», του Άρθρου 5 της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αναφέρει:
  «Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης».

  Όμως, για την επιλέξιμότητα ή μη, των συστημάτων ποιότητας στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.3.3, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το σημείο 16 του Κεφάλαιο 5.2.2: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» του ίδιου άρθρου της Πρόσκλησης, που αναφέρει ότι:
  «Στις περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, προκειμένου να πληρείται η απαίτηση περί χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων που είναι υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτουν οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις.»

  Κατά συνέπεια στις ανωτέρω περιπτώσεις και ΜΟΝΟ, η δαπάνη, κρίνεται μη επιλέξιμη και δε μοριοδοτείται. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, η δαπάνη για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, είναι επιλέξιμη και μοριοδοτείται μέσω του Κριτηρίου «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων» της υποδράσης.

 2. Το Κεφάλαιο 5.2.1: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», του Άρθρου 5 της 1ης Πρόσκλησης και συγκεκριμένα το σημείο 9 αναφέρει:
  «Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14), οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.»

  Το ανωτέρω αφορά ΜΟΝΟ τις περιπτώσεις των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Υποδράσης 19.2.3.3. που αναφέρεστε. Παράλληλα από τον «ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» της Πρόσκλησης, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3: «ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» προκύπτει ότι η πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής, αποτελεί Κριτήριο Επιλογής και μοριοδοτείται.

  Κατά συνέπεια οι ενέργειες δράσεων προβολής-προώθησης, αν και εφόσον περιγράφονται στην αίτηση στήριξης της ανωτέρω περίπτωσης, ανεξάρτητα από το ότι είναι μη επιλέξιμες και δε μπορούν να συμπεριληφθούν στο προϋπολογισμό της αίτησης στήριξης δύναται να μοριοδοτηθούν, αρκεί να τεκμηριώνονται επαρκώς (αναλυτικές προσφορές, κλπ) και να υπάρχει η σχετική δέσμευση από τον υποψήφιο δικαιούχο (Υπεύθυνη δήλωση). Σε περίπτωση δε έγκρισης της αίτησης στήριξης, η δέσμευση θα αποτελέσει και όρο της σύμβασης και θα ελεγχθεί από την ΟΤΔ με την ολοκλήρωση της πράξης.

 3. Το Κεφάλαιο 8.1: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ», του Άρθρου 8 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στη σελ.43 αναφέρει:
  «Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε καθαρή αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα.»

  Κατά συνέπεια στην περίπτωση που περιγράφεται και σε συνδυασμό με το τιμολόγιο που επισυνάπτεται, απαιτείται μία ΜΟΝΟ προσφορά καθώς το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος σε καθαρή αξία είναι κάτω από 1.000€ (209, 110, 66, 42,…) και παράλληλα το συνολικό ποσό ανά είδος στις περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότερα από ένα τεμάχια (κάμερα, τροφοδοτικό,..) είναι κάτω από 5.000€ (550, 84,…).

 4. Στον προϋπολογισμό των κτηριακών μπορούμε να προσθέσουμε έξτρα σειρές σε κάθε υποομάδα. Η τιμή μονάδας για άρθρο που προστίθεται θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την λογική ”σχετικού “ άρθρου και τις αντίστοιχες προσφορές. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα π.χ. η τιμή μονάδας για το σκυρόδεμα 25/30 θα μπορούσε να προκύψει από την τιμή μονάδας του σκυροδέματος 20/25 με προσφορές για τιμές προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος 20/25 και 25/30 και όποιων άλλων υλικών κρίνεται ότι διαφοροποιούνται.

 5. Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις που υπάγονται στον κανονισμό 651/2014 και προκειμένου να καλύψουν την ίδια συμμετοχή, θα πρέπει να προσκομίζουν προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου και όχι εγκεκριμένο δάνειο ή σύμβαση δανείου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, για την απόδειξη της κάλυψης ίδιας συμμετοχής. Αναλυτικότερα στο με Αρ.Πρωτ. 45329/826/23-4-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/idiotika/1h_prok/a05c_xaraktiras_kinitrou.pdf)

 6. Το σημείο 15 του Κεφαλαίου 5.2.2: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» του Άρθρου 5 της Πρόσκλησης αναφέρει ότι:
  «Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.»
  Κατά συνέπεια δε μπορείτε να δικαιολογήσετε δαπάνες για προσωπικό που θα δουλεύει στην επιχείρηση σας, μετά την έναρξη λειτουργίας της καθώς οι δαπάνες αυτές είναι μη επιλέξιμες.

 

 

Ερώτηση (24)
30-5-2019
Παρακαλούμε για τις συμβουλές σας σε σχέση με τη διευκρίνηση επιλογής Υποδράσης για την επιχείρηση, εικόνα ΚΑΔ της οποίας σας επισυνάπτεται (εταιρικό κεφάλαιο 65% άρρεν άνω των 35 και 35% γυναίκα άνω των 35), καθώς οι ΚΑΔ της επιχείρησης είναι επιλέξιμοι και στις δύο κάτωθι υποδράσεις. Το προτεινόμενο έργο θα αφορά σε επέκταση κτιρίου και εκσυγχρονισμό με μηχανήματα παραγωγής για τον εκσυγχρονισμό/αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης παραγωγής παράλληλα με την δημιουργία και νέου προσφερόμενου καινοτόμου προϊόντος εξ αυτής.

19.2.2.4: με 65% επιδότηση ως υφιστάμενη επιχείρηση (έναρξη 2017). Παρόλα αυτά στο σημείο οδηγού επιλεξιμότητας (σελ. 39) ορίζει ότι στην υποδράση υπάγονται υφιστάμενες ειδικά όμως μόνο για εκσυγχρονισμό (και όχι επέκταση?) και
19.2.3.4: με 55% επιδότηση ως υφιστάμενη επιχείρηση. Η εν λόγω αναφέρει επέκταση και εκσυγχρονισμό για υφιστάμενες επιχειρήσεις (σελ 62).

 

Απάντηση (24) :


Σύμφωνα με τη σελίδα 32, του Παραρτήματος 5: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php, που αναφέρει ότι:

«Για την ίδρυση επιχειρήσεων, δικαιούχοι μπορεί να είναι:
• φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών
• νομικά πρόσωπα στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ή των νέων ≤35 ετών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα ή από νέο ≤35 ετών
• και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά σχήματα,

που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ ειδικά για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνιστά πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής».


Κατά συνέπεια και με βάση τα όσα στοιχεία μας παραθέτετε, η ανωτέρω επένδυση η οποία αφορά στην επέκταση του κτιρίου, στον εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και στην αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και τη δημιουργία νέου προϊόντος).

μπορεί να είναι επιλέξιμη:
• τόσο στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.4 καθώς αφορά σε εκσυγχρονισμό μιας υφιστάμενης ΜΜΕ
• όσο και στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.3.4 καθώς αφορά σε εκσυγχρονισμό μιας υφιστάμενης ΜΜΕ και έχει παράλληλα κατ’ ελάχιστο ως αποτέλεσμα, την αύξηση δυναμικότητας και την προσθήκη νέου προϊόντος (στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014, σύμφωνα με το οποίο η ενίσχυση δίνεται μόνο σε αρχικές επενδύσεις).

Τέλος, επισημαίνουμε επίσης ότι και στις δύο ανωτέρω υποδράσεις, θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις ειδών διατροφής, ένδυσης, κατασκευών και χειροτεχνιών, σε επιχειρήσεις αξιοποίησης βιολογικών πρώτων υλών καθώς και σε επιχειρήσεις που αναβιώνουν τους παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.

 

 

Ερώτηση (25)
27-8-2019
Επαγγελματίας αγρότης (εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ) με ενεργούς ΚΑΔ 12.59.001 – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΩΝ & 12.59.000 ΑΛΛΕΣ ΔΕΝΔΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α., πρόκειται να προβεί στην ανέγερση ενός εργαστηρίου παρασκευής, συσκευασίας και χονδρικής διάθεσης χυμών και smoothies με επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος τον 10.32 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 10.32.1 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ:
a. Εφόσον η καλλιέργεια ροδιών αποτελεί Μη επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος, ο φορέας της επένδυσης απαγορεύεται να παραγάγει χυμούς ροδιών με α ύλη ιδιοπαραγωγής, δηλαδή από τις δικές του καλλιέργειες;
b. Εφόσον η νέα δραστηριότητα πρόκειται να αφορά υπό ίδρυση πολύ μικρή ατομική επιχείρηση, οι αγροτικές του δραστηριότητες θα θεωρηθούν συνδεδεμένες με τη παρούσα επένδυση;
c. Ο επιλέξιμος ΚΑΔ αφορά τόσο την υπό-δράση 19.2.2.6, όσο και την υπό-δράση 19.2.3.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό-δράσης 19.2.3.1 η δραστηριότητα θα πρέπει να αφορά σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό παραγόμενο γεωργικό με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, σύμφωνο με προϊόν του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ και με τομείς προτεραιότητας οπωροκηπευτικών…..κλπ. Συνεπώς, βάση των ανωτέρω η δραστηριότητά του θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορά σε «Παρασκευάσματα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή μερών φυτών» και συγκεκριμένα στον τομέα των οπωροκηπευτικών;
d. Σε διαφορετική περίπτωση, στην υπό-δράση 19.2.2.6 εντάσσεται στην οικοτεχνία ή θα μπορούσε να ενταχθεί και ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα;
e. Εάν η ανέγερση της μονάδας παρασκευής πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο (αγροτεμάχιο) που ασκούνται οι ανωτέρω αγροτικές του καλλιέργειες (καλλιέργεια ροδιών κλπ), είναι υποχρεωτικό να κάνει στην υπό-δράση 19.2.2.6, ή δεν επηρεάζει και μπορεί να επιλέξει και πάλι ανάμεσα σε αυτήν και την 19.2.3.1;

 

Απάντηση (25) :


a. Αν και όλες οι γεωργικές καλλιέργειες δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες για το πρόγραμμα CLLD, η παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών είναι επιλέξιμη δραστηριότητα με ΚΑΔ 10.32.1 στις Υποδράσεις 19.2.3.1 και 19.2.2.6. Η παραγωγή χυμού από ρόδι δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, μπορεί ωστόσο να ενταχθεί στον ΚΑΔ 10.32.19 Παραγωγή άλλων χυμών φρούτων και λαχανικών.
b. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει ήδη έναρξη ατομικής επιχείρησης με ΚΑΔ 12.59.001 και 12.59.000 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά υπό ίδρυση μικρή ατομική επιχείρηση αλλά επέκταση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχείρησης (με καλλιέργειες) σε νέα δραστηριότητα. Επομένως θα κατατίθενται όλα τα φορολογικά στοιχεία της υφιστάμενης επιχείρησης για να εξεταστούν. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι σύμφωνα με το έγγραφο αρ. πρ. 3710-21-5-2019 της ΕΥΕ ΠΑΑ με θέμα «Απαντήσεις σε ερωτήματα» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στο ερώτημα 10 αναφέρεται ότι «Υφιστάμενη επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση στήριξης σε νέο ΚΑΔ επιλέγει στο πεδίο Είδος Φορέα: Υφιστάμενη Επιχείρηση και Είδος Επένδυσης: Ίδρυση.
c. Έχει απαντηθεί στο ερώτημα a.
d. Για την υποδράση 19.2.2.6 Ενίσχυση οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων ανατρέξτε στην Απόφαση 4912/120862/5-11-2015 και στις τροποποιήσεις της με αρ. 345/23924/2-3-2017 και 1483/74804/10-7-2017 καθώς και στην Απόφαση 543/34450/24-32017 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/prosk_c1_i1.php
e. Η ανέγερση της μονάδας παρασκευής στον ίδιο αγροτεμάχιο που ασκούνται οι αγροτικές του καλλιέργειες δεν κάνει υποχρεωτική την ένταξη στην Υποδράση 19.2.2.6

Συμπερασματικά, ο συγκεκριμένος ΚΑΔ 10.32.1 παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών είναι επιλέξιμος τόσο στην Υποδράση 19.2.3.1 όσο και στην Υποδράση 19.2.2.6. με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου στην Υποδράση 19.2.3.1 μπορεί να ανέλθει έως 600.000 Ευρώ, ενώ στην Υποδράση 19.2.2.6 η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει σε 200.000 Ευρώ την τριετία, συναθροίζοντας και τυχόν άλλες ενισχύσεις.

 

 

Ερώτηση (26)
13-9-2019
Έστω η περίπτωση που η αίτηση στήριξης αφορά επένδυση σε υφιστάμενο κτήριο (κατάστημα εστίασης) το οποίο θα μισθώνει η υπό-σύσταση εταιρεία (δικαιούχος της αίτησης στήριξης) για 9 χρόνια. Η επένδυση δεν αφορά επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου παρά μόνο σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργεία της επιχείρησης και σε προμήθεια εξοπλισμού. Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες.
 • Γυψοσανίδες και πλακίδια στους τοίχους
 • Στρώσεις δαπέδων  με πλακάκια
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Εσωτερική κλίμακα
 • Ψευδοροφή με γυψοσανίδα
 • Χρωματισμοί
 • Τέντες
 • Είδη υγιεινής
 • Κλιματισμός εξαερισμός
 • Ύδρευση- αποχέτευση
 • Ηλεκτρολογικά
 • Πυροπροστασία
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν απαιτείται πιστοποιητικό βαρών στην περίπτωση αυτή.

 

Απάντηση (26) :


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι με βάση το με Αρ. Πρωτ. 2060/15-3-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ περί ύπαρξης βαρών (αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1b.php ), και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνει εργασίες που συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, προκύπτει ότι θα απαιτηθεί η υποβολή του πιστοποιητικού βαρών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και επομένως εάν εκπληρώνεται το αντίστοιχο κριτήριο επιλεξιμότητας, σχετικά με την κατοχή ή τη χρήση του ακινήτου.

 

 

Ερώτηση (27)
4-10-2019
Στην περίπτωση που Επιχείρηση ΟΕ συστάθηκε στις 16/09/2014 θεωρείται ως υφιστάμενη κάτω της 5ετιας αφού φορολογικά δεν έκλεισε η 5ετη χρήση και το πρόγραμμα ορίζει «κλεισμένες χρήσεις» ώστε να υπαχθεί στο Υπομέτρο 19.2.3.5 αφού δεν έχει κάνει διανομή κερδών;

 

Απάντηση (27) :


Οι ειδικοί όροι της Οριζόντια εφαρμογής ενίσχυσης επενδύσεων για την υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.651/2014 προϋποθέτουν εκτός των άλλων:

1. 5 Πλήρεις (01/01-31/12) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
2. Μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.

Δεν διευκρινίζεται:
- Εάν η επιχείρηση έκλεισε την 1η χρήση στις 31-12-2014 ή αν υπέβαλλε δήλωση υπερδωδεκάμηνη, ήτοι 16/9/2014-31/12/2015.
- Το είδος των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση (Β’ ή Γ’ Κατηγορίας).

Οι πλήρεις & κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, αλλά και το είδος των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση (Β' ή Γ' κατηγορίας), αποτελούν εκτός των άλλων τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.651/2014.

 

 

Ερώτηση (28)
11-10-2019
Στην υποδράση 19.2.3.5 , είναι επιλέξιμη η αγορά φορτηγού ΙΧ μεταφοράς υλικών για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής δραστηριότητας;

 

Απάντηση (28) :


Στο Σημείο 3, της Υποπαραγράφου 5.2.1 Επιλέξιμες Δαπάνες, της Παραγράφου 5.2 Επιλέξιμες και μη Δαπάνες του Άρθρου 5 – Δαπάνες, της Αναλυτικής Πρόσκλησης, ορίζονται ενδελεχώς και με ακρίβεια οι Όροι & οι Προϋποθέσεις Συμβατότητας των Δαπανών για Καινούργια Οχήματα.


Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι στον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας www.aneth.gr, στις Οδηγίες – Διευκρινήσεις ( www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1c.php), είναι αναρτημένη η σχετική Εγκύκλιος ενημέρωσης, αναφορικά µε τους τύπους των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού

 

 

Ερώτηση (29)
- -
...

 

Απάντηση (29) :


...

 

 

Διευκρινίζεται οτι η ημερομηνία στο Ερώτημα, αφορά την ημερομηνία έγγραφης απάντησής του.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις απαντήσεις που δίνονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΥΚΕ) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: http://www.aneth.gr/_vCLLD/prok_idi_1.php , καθώς υπάρχει η πιθανότητα να διευκρινίζουν/συμπληρώνουν ή ακόμη και να διαφοροποιούν/διορθώνουν τυχόν σχετικές απαντήσεις που δόθηκαν από την ΟΤΔ προγενέστερα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα.

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.