ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε τον Οδηγό Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

 

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

 

Ειδικότερα:

 

 

Τα υποδείγματα της πινακίδας που αφορούν σε δράσεις τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER, είναι στη σελίδα 30 του ανωτέρω Οδηγού:
Οι διαστάσεις της αφίσας ή της επεξηγηματικής πινακίδας προτείνεται να είναι τουλάχιστον οι παρακάτω (σελ. 33 του Οδηγού):
  • Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι πάνω από 500.000 Ευρώ, οι διαστάσεις πρέπει να είναι 1,50 μ. πλάτος Χ 2 μ. ύψος.
  • Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100.000 Ευρώ, πρέπει να είναι 90 εκατ. πλάτος Χ 70 εκατ. ύψος.
  • Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι από 50.000 Ευρώ έως 100.000 Ευρώ, οι διαστάσεις για την πινακίδα πρέπει να είναι 60 εκατ. πλάτος Χ 40 εκατ. ύψος και
  • Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι κάτω των 50.000 Ευρώ, οι διαστάσεις για την αφίσα μεγέθους Α3 πρέπει να είναι 29,7 εκατ. πλάτος Χ 42 εκατ. ύψος.
Γραφικά: Αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής (για πινακίδες)
Γραμματοσειρά: Arial μαύρη
Υπόβαθρο (φόντο): Λευκό

Οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα, με πεζούς χαρακτήρες, είναι:
  • Ο δικαιούχος, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δικαιούχου και σύμφωνα πάντα με την απόφαση ένταξης
  • Ο τίτλος της πράξης, ο οποίος περιγράφει με συντομία το έργο που συγχρηματοδοτείται (π.χ. εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδας),
  • Ο βασικός στόχος της πράξης ο οποίος προτείνεται να είναι σύντομα διατυπωμένος και κατανοητός, από το ευρύ κοινό (π.χ. για ιδιωτικές επενδύσεις : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα/τουριστικού προϊόντος/υπηρεσιών ενώ για δημόσιες επενδύσεις: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής/της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, Προστασία του περιβάλλοντος)
  • Η δημόσια δαπάνη όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, σε περιπτώσεις πράξεων δημόσιου χαρακτήρα,
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός με ανάλυση σε Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή, σε περιπτώσεις πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

 

Στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr, του Οδηγού Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δίνονται γενικές οδηγίες για τη δημιουργία της αφίσας.
Σε περιπτώσεις δράσεων LEADER/CLLD θα πρέπει να μεταφορτώνεται αρχείο με τα δύο λογότυπα ΠΑΑ & LEADER (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, σημείο 6).

 

 

Κάθε είδος πληροφόρησης και επικοινωνίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής (ενδεικτικά αναφέρονται: φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, banners, αφίσες εκδηλώσεων, σημάνσεις, διαδίκτυο) τα οποία αναφέρονται ή αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή η παραγωγή τους συγχρηματοδοτείται από αυτό, θα πρέπει να περιέχουν κατάλληλη σήμανση (Αναλυτικότερα σελ. 9 -12 του Οδηγού).

 

Το σύνολο των απαιτούμενων λογοτύπων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ (μορφή .zip)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.