Οδηγίες
για την Υποβολή Αιτήματος προκαταβολής,
Αιτήματος πληρωμής & Τροποποίησης Δικαιούχου
για πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα


 

 

Ο δικαιούχος μετά την Απόφαση Ένταξης, μπορεί να υποβάλει αίτηση προκαταβολής, πληρωμής και τροποποίησης ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έχοντας συγκεντρώσει όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και προδιαγράφονται στις σχετικές οδηγίες που ακολουθούν.  

 

Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος εισάγεται στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησε για τη συμπλήρωση του αιτήματος στήριξης. Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με τη βοήθεια του ακόλουθου πληροφοριακού υλικού :

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα προκαταβολής, πληρωμής και τροποποίησης μιας πράξης μπορείτε να βρείτε στη σχετική Σύμβαση μεταξύ του κάθε δικαιούχου και της ΑΝΕΘ, στην Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 80293/4-12-2020, καθώς και στην ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) και στις τροποποιήσεις αυτής, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.