1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020»


-*-ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/CLLD2

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE – Α.Ο.Τ.Α. καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ΕΠΑΛΘ του Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα (μέχρι το όριο των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης).

 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό δικαιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 900.000,00 €.

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

 

Έναρξη υποβολής αίτησεων στο ΠΣΚΕ: Παρασκευή 15-10-2021 και ώρα 13:00
Λήξη υποβολής αίτησεων στο ΠΣΚΕ:

 

Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 15:00

 

Κωδ. - Αρχείο Ημερ.
00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15-10-2021
00a ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15-10-2021
00b ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 15-10-2021
00c ΕΝΤΥΠΟ Ι2 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) 15-10-2021
00d ΈΝΤΥΠΟ Ι1 (ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 15-10-2021
01_1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙA (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μη ΚΕ) 15-10-2021
01_2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙB (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ) 15-10-2021
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 15-10-2021
04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Αναλυτικός ΠΥ Πράξης) 15-10-2021
05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Μελέτη Βιωσιμότητας) 15-10-2021
06 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Ορισμός ΜΜΕ) 15-10-2021
07 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (Δήλωση Δαπανών από Δικαιούχο) 15-10-2021
08 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII (Δήλωση Δαπανών από ΟΕΕ) 15-10-2021
09 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV (Λίστα επαλήθευσης) 15-10-2021
10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV (Έκθεση επαλήθευσης) 15-10-2021
11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI (Παρακολούθηση μακροχρόνιων) 15-10-2021
12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII (Κυρώσεις) 15-10-2021
13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII (Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.1) 15-10-2021
14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX (Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.2) 15-10-2021
15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX (Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.3) 15-10-2021
16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI (Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη Αρ. έργων) 15-10-2021
17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIΙ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΣΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ) 15-10-2021
18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) 15-10-2021
19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ) 15-10-2021
20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) 15-10-2021
21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ de minimis) 15-10-2021
22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) 15-10-2021
23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15-10-2021

 

  


 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις απαντήσεις ...

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.