ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ Διαγωνισμού : 81437

 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και
αγωγοί μεταφοράς ακάθαρτων Δ.Κ. Σοχού Δ. Λαγκαδά

 

Υποέργο - Κατασκευή αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων
προς Ε.Ε.Λ. στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά

Εκτιμώμενης αξίας 1.519.354,84 €
(πλέον ΦΠΑ 24%)

 

ημερομηνία Δημοσίευσης: 24 / 4 / 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13 / 5 / 2019
ημερομηνία Αποσφράγισης: 17 / 5 / 2019

Συνημμένα Αρχεία Διαγωνισμού

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.