Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

 

 

Η ΑΝΕΘ υποστηρίζει και αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για την αξιοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην πολύπλευρη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:


  • Στο πλαίσιο της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου υλοποίησε σειρά προγραμμάτων και δράσεων, όπως Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, δράσεις συμβουλευτικής, δικτύωσης, δημοσιότητας κλπ συνολικού προϋπολογισμού 1,25 εκα- τομμυρίων € περίπου.


  • Στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου η Εταιρία συμμετείχε σε 2 προγράμματα με Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) και σε 2 Τοπικές Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τη Στήριξη της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) σε μια εκ των οποίων ως Συντονιστής Εταίρος, συνολικού προϋπολογισμού 280 χι- λιάδων € περίπου.

 

 

 

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017