Θέματα Συσπείρωσης LEADER+

 

Οι στόχοι του κάθε τοπικού Προγράμματος θα επιτευχθούν με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για κάθε περιοχή παρέμβασης που θα αναπτύσσεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, το "Θέμα Συσπείρωσης".


Η ανάδειξη του θέματος συσπείρωσης θα εξαρτηθεί από το χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξυπηρετεί την αρχή της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή.


Για το λόγο αυτό, το θέμα συσπείρωσης πρέπει να είναι απόρροια συνεργασιών με τους Φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή και διαχείριση των άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνται στην κάθε περιοχή.


Τα βασικά "θέματα συσπείρωσης" των τοπικών προγραμμάτων της χώρας είναι:


  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής.

  • Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές με την ενδυνάμωση διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων, κυρίως για μικρές παραγωγικές μονάδες.

  • Η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιοχών κοινοτικού ενδιαφέροντος NATURA 2000.

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.