ΕKT - CLLD2 / LEADER

Πρόσκληση για επιλογή Αναδόχου
για την υλοποίηση του έργου :
“ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”
στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
CLLD2 / LEADER

-*-

 


Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης και ειδικά της Δράσης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας ή/και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης», η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) δημοσιεύει την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή Αναδόχου του έργου: “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με προϋπολογισμό 61.020,00 €.

 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ΑΑ - 105570).

 

Hμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1-2-2021 και ώρα 09:00
Hμερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
Παρασκευή 26-2-2021 και ώρα 14:00

 

Ακολουθεί η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η περίληψή του:

 Ανακοίνωση - Διευκρίνηση (10/2/2021)

 

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που θα υποβάλλεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αρχείο (word) που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles- ... και το έντυπο από εδώ όπως ρητά αναφέρεται και στη σχετική Πρόσκληση.

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.