Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
Αξιολογημένων Προτάσεων
της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4
«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER»
για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα
στο Νομό Θεσσαλονίκης

-*-


Η "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα.

 

Το αναλυτικό αποτέλεσμα των σταδίων της αξιολόγησης της Αίτησης Χρηματοδότησης απεικονίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι Δικαιούχοι, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί προσεκτική ανάγνωση των σχετικών εγγραφών και των Φύλλων Αξιολόγησης Πράξης (ΛΕΠ και ΦΑΠ). Παράλληλα, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των Αξιολογημένων Προτάσεων έχει κοινοποιηθεί και στους δυνητικούς δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης 11047/EΥΘΥ/1020 /20.10.2016, (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016). Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.

 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ CLLD/ LEADER, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από την ΕΔΠ CLLD/ LEADER και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Οι Προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, με την ολοκλήρωση της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης και την Έκδοση Απόφασης Ένταξης από την ΕΔΠ CLLD / Leader.

 

 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Αλιεία

 

Ημερομηνία Τίτλος
   26-02-2021Οριστικός πίνακας Κατάταξης 1ης πρόσκλησης Δημοσίων στο CLLD1
   27-01-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD2 - Αλιείας
   14-01-2021Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD1 Αλιείας
31-12-2020Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD2 Αλιείας
   23-07-20202η Παράταση της 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   19-05-2020Παράταση 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   20-02-20201η Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.