30-11-2017
 
Ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία δράσεων ΕΚΤ στην περιοχή CLLD / LEADER του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ. Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΕΘ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ CLLD / LEADER
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), προετοιμάζεται για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 5629/16-11-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές Τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα». 

 

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος που θα αφορά δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ καθώς και για την επίτευξη της διαδικασίας της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης», είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, στις ενέργειες διαβούλευσης / ενημέρωσης.

 

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους των ΟΤΑ και κοινωνικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, στα γραφεία της ΑΝΕΘ.

 

Επιπλέον καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες σχετικά με δράσεις ΕΚΤ που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην αποφυγή αποκλεισμών και διακρίσεων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και τελικά στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

 

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που μπορούν να προταθούν εντάσσονται στον Άξονα 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και στο Άξονα 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:.

 

 

  • Συμβουλευτική και κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
  • Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, δικτύωσης, χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, κλπ
  • Εκπαίδευση των εργαζομένων ΜΜΕ και πιστοποίηση των γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων τους
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική και κατάρτιση με πιστοποίηση γνώσεων, ατόμων ευπαθών ομάδων

 

Για να συμμετέχετε στη διαβούλευση παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας έως 8/12/2017: Τηλ. 2310412050, Email : aneth@aneth.gr

 

 

 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης - Διαβούλευσης

για τις περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης


Δήμοι Ημερομηνία, ώρα Τόπος
ΔΕΛΤΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12/2017, 5:00μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.