ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΟ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ),

 

-*-

 

 
Η "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» από τους Προέδρους των ΕΔΠ CLLD/LEADER (CLLD1 & CLLD2), για 4 + 2 (αντίστοιχα) δημόσιες επενδύσεις , οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, στο πλαίσιο των δύο Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER

  

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
 

 


 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.