Σχετικά Αρχεία 3ης Προκύρηξης Ιδιωτικών Έργων

 

Παραρτήματα της Πρόσκλησης :

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οδηγός εφαρμογής/ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης των προκηρυσσόμενων Ομάδων Πράξεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης - Φακέλου Υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD). Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας βάση των οποίων θα γίνει η επιλογή των προς ένταξη Πράξεων.

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και κριτήρια επιλογής Πράξεων (βαθμολογούμενα κριτήρια).

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες.

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Η με αριθμ. 1911/29-10-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010).

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Η με αριθμ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ: 1122/3-06-2011) Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων & Αλιείας.

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Η με αρ. 2529/16-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων & Αλιείας

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI. ΥΑ 433 (ΦΕΚ 605 5-3-2012) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013Παραρτήματα του Οδηγού Εφαρμογής :

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.