Περίληψη 1ης Προκήρυξης Ιδιωτικών Έργων

 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ ΑΕ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ως ΟΤΔ Αλιείας (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΦΔ) του τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4, «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο όποιος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 17-02-2011 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ». Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλουν τις προτάσεις τους (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.

 

Περιοχή εφαρμογής των κατηγοριών πράξεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου* και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Νομό Πιερίας.


*Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή.

 

Οι τίτλοι των Κατηγοριών Πράξεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση, το αντίστοιχο εκτιμώμενο συνολικό κόστος τους, καθώς και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης κατανέμονται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Εκτιμώμενο Συνολικό Κόστος (€)
Δημόσια Δαπάνη (€)
4.1.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΊΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
830.769,23
540.000,00
4.1.1.2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ
2.532.500,00
1.519.500,00
4.1.1.3 ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
1.083.333,33
650.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
4.446.602,56
2.709.500,00

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 31-10-2012 στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00).


Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική ανά Κατηγορία Πράξης και γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας.


Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής, Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας – ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00) από την κα. Σοφία Κοντάκη. την παραλαβή τους δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. : www.aneth.gr.


Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Κατερίνα Τζικοπούλου, τηλέφωνο: 2310801065, e-mail: tzikopoulou@aneth.gr


 

 

Συνημμένα:

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.