Άξονας 3 του ΠΑΑ

ΓΕΝΙΚΑ

 


Ο Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές και μειονεκτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.


Στο πλαίσιο του Άξονα 3 ενισχύονται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν σε δραστηριότητες εκτός της γεωργίας (μικρές επιχειρήσεις τουρισμού, βιοτεχνίας, παροχής υπηρεσιών) και έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς).


Τα Μέτρα του Άξονα 3 εφαρμόζονται σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.

Ο Άξονας 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Μέτρο 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση με στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.